Convenții matrimoniale

Convenții matrimoniale

Convenția matrimonială reprezintă acel document încheiat de soți sau de viitorii soâi, prin care aceștia își aleg regulile ce le vor guverna patrimoniile.

 

 

  Citește mai mult

  Codul civil actual reglementeaza trei regimuri matrimoniale concrete pe care soții sau viitorii soți le pot alege: Regimul comunității legale de bunuri, regimul comunității convenționale de bunuri, regimul separației de bunuri.

  Alegerea regimului matrimonial se face prin încheierea unei convenții matrimoniale în fața notarului public.

  I. REGIMUL COMUNITĂȚII LEGALE DE BUNURI

  În toate situațiile în care soții nu încheie o convenție matrimonială și nu optează pentru alegerea altui regim matrimonial, relațiile patrimoniale ale acestora se vor conduce după regulile comunității legale.

  În principiu, pentru existenta valabila a acestui regim matrimonial, nu este necesara incheierea unei conventii matrimoniale.

  Proprietatea comuna a sotilor este una devalmasa, bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti fiind, de la data dobandirii lor, bunuri comune.

  Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ:

  1. bunurile dobândite prin moştenire legală, legat sau donaţie, cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
  2. bunurile de uz personal;
  3. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;
  4. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
  5. bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri;
  6. indemnizaţia de asigurare şi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soţi;
  7. bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;
  8. fructele bunurilor proprii.
  1. REGIMUL COMUNITĂȚII CONVENTIONALE DE BUNURI

  În cazul în care se adoptă comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

  1. includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepţia bunurilor de uz personal si a celor destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;
  2. restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la  351 lit. c) NCC ( obligaţiile asumate de oricare dintre soţi pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei);
  3. obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă;
  4. includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunităţii;
  5. modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.

  În măsura în care prin convenţie matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunităţii convenţionale se completează cu dispoziţiile legale privind regimul comunităţii legale.

  1. REGIMUL SEPARAȚIEI

  Acest regim presupune că fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

  Prin convenţie matrimonială, părţile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcţie de masa de bunuri achiziţionate de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanţa de participare.

  La adoptarea acestui regim, notarul public întocmeşte un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire.

  Se poate întocmi un inventar şi pentru bunurile mobile dobândite în timpul separaţiei de bunuri.

  În toate cazurile, pentru opozabilitate faţă de terţi, inventarul se anexează la convenţia matrimonială, supunându-se aceloraşi formalităţi de publicitate ca şi convenţia matrimonială.

  Bunurile dobândite împreună de soţi aparţin acestora în proprietate comună pe cote-părţi, în condiţiile legii.

  Alegerea regimului matrimonial se face prin incheierea unei conventii matrimoniale.

  Aceasta este deci actul juridic prin care soții sau viitorii soți determină condițiile aplicabile regimului lor matrimonial.  Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială trebuie să fie încheiată în formă autentică, în fața notarului public, astfel cum dispune art. 330 din Noul cod civil.

  În cazul viitorilor soți, aceștia se vor prezenta la biroul notarial înainte de încheierea căsătoriei, semnând Convenția matrimonială, ulterior consultației notariale, convenție care se va depune la Starea civilă de la locul încheierii căsătoriei.

  În cazul modificării convenționale a regimului matrimonial – în timpul cărătoriei: două sunt condițiile pe care legea le cere pentru  ca o asemenea modificare sa fie posibilă :

  • trecerea a cel puțin un an de la încheierea căsătoriei
  • respectarea condițiilor referitoare la convențiile matrimoniale

  Modificarea regimului matrimonial în timpul căsătoriei  presupune parcurgerea mai multor etape:

  1. Decizia de modificare a regimului matrimonial, atunci cand soții constată că regulile patrimoniale la care sunt supusi nu mai  corespund situației lor concrete.
  2. Alegerea prin acordul mutual al soților a noilor reguli aplicabile, eventual a noului regim matrimonial.
  3. Încetarea efectelor vechiului regim matrimonial prin încheierea actului de lichidare – etapă care se poate realiza, în principiu, atât prin bună învoială, prin încheierea unui act în formă autentică, cât și prin intermediul instanței de judecată. Se suprapune, practic, cu încheierea actului de lichidare a regimului matrimonial.
  4. Începutul producerii efectelor noului regim matrimonial – etapă care se realizează prin încheierea convenției matrimoniale în formă autentica, act care determină însusi momentul de început al noului regim matrimonial.

  Intrebări Frecvente

  Cât durează întocmirea unei convenții matrimoniale ?

  În general astfel de documente necesită discuții și clarificări prealabile. În măsura în care părțile au clarificat condițiile actului, acesta se poate realiza relativ rapid, în funcție de particularitățile speței. Va rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii. 

  Cât costă?

  Fiecare speță este unică, astfel încât aceste costuri pot varia. Pentru a putea realiza o estimare, vă rugăm să ne contactați.

  Pot să mă prezint singur pentru întocmirea convenției?

  În principiu, pentru o consultație prealabilă vă puteți prezenta singur, însă nu este recomandat. Consultația efectivă și clarificările în privința semnării este obligatoriu să fie efectuată/e în prezența ambelor părți, pentru a evita neînțelegerile.

  Acte necesare

  • Acte de identitate ale soților
  • Certificate de nastere ale soților (original sau copie legalizată)
  • Certificatul de căsătorie în original ( pentru schimbarea regimului matrimonial)- nu este necesar în cazul viitorilor soți
  • Acte ale bunurilor (după caz)