Ipoteci

Ipoteci

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii. Mai exact, ipoteca este dreptul pe care îl are creditorul asupra bunului adus în garanție de către debitor sau de către un garant al acestuia, în scopul asigurării recuperării creanței în caz de neplată.

Se pot astfel ipoteca: case, apartamente, terenuri, autoturisme, drepturi de creanță, acțiuni, și altele.

Ipoteca este, prin natura ei, accesorie şi indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligaţia pe care o garantează şi poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra fiecărei părţi din acestea, chiar şi în cazurile în care proprietatea este divizibilă sau obligaţiile sunt divizibile.

Dreptul de ipotecă se menţine asupra bunurilor grevate în orice mână ar trece.

Creditorul ipotecar are dreptul de a-şi satisface creanţa, în condiţiile legii, înaintea creditorilor chirografari, precum şi înaintea creditorilor de rang inferior.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, ipoteca nu este opozabilă terţilor decât din ziua înscrierii sale în registrele de publicitate. In cazul bunurilor imobile este vorba de Registrele de Carte Funciară, iar în cazul celor mobile poate fi vorba de Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului precum și orice alt organ prevazut de lege, în funcție de natura bunului ipotecat. Notarul public ce a autentificat Contractul de Ipotecă are obligația efectuării publicității acestuia. 

Atunci când vorbim despre ipoteci imobiliare, acestea se constituie, de regulă, în practica notarială, cu ocazia obținerii unui credit, fie la cumpărarea unui imobil, fie ulterior dobândirii acestuia.  Orice notar public poate colabora, conform legii, cu orice unitate bancară, în acest sens. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

Întrebări frecvente

Se poate intocmi un contract de ipoteca pe loc?

Din păcate nu. Un astfel de act necesită obtinerea anumitor documente care au termen de eliberare mai mare de 1 zi. De la caz la caz, timpul necesar semnării unei ipoteci imobiliare poate să difere.

Este necesară o programare pentru depunerea actelor?

Ca regulă nu este necesarp o programare pentru depunerea actelor. Cu toate acestea, pentru a evita timpii de așteptare prelungiți, este recomandat să ne contactați.

Cât costă?

Autentificarea unui contract de ipotecă se taxeaza în funcție de valoarea creditului sau a sumei împrumutate. Pentru a putea obtine un cost cât mai exact, vă rugăm să ne contactați.  

Este posibil să fie necesare și alte documente?

În funcție de detaliile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune lista de mai sus, al cărui cuprins are numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.

Acte necesare : 

  • Actele de identitate ale părților
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Pentru persoanele juridice : Hotărâre AGA cuprinzând acordul asociatilor cu privire la ipotecarea bunului (dacă una dintre părți este o persoană juridică) și împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății; Certificatul de înregistrare la Registrul Comertului ; Certificat constatator recent pe care notarul public îl poate solicita online, contra cost, de la Registrul Comertului; Certificat de atestare fiscala al persoanei juridice   / acte similare în cazul altor entități juridice , caz în care notarul public vă va informa în funcție de speță
  • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare
  • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se aduce în garanție
  • Extras de carte funciară pentru autentificare – se obtine prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii
  • Polita de asigurare obligatorie a locuintei (opțional)
  • Expertiză cu privire la valoarea bunului, dacă este cazul
  • Contractul de credit, semnat