Moșteniri / succesiuni

Moșteniri

Moştenirea unei persoane se deschide la momentul decesului acesteia și reprezintă transmiterea întregului său patrimoniu ( drepturi și obligații ) către anumite persoane care îndeplinesc toate condițiile necesare pentru a o moșteni.

Citește mai mult

În urma decesului unei persoane, notarul public poate, în limita competenței sale teritoriale, să dezbată la cererea celor îndreptățiți, succesunea defunctului. În urma dezbaterilor, notarul public va elibera un certificat de moștenitor ce atestă calitatea de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii.

Notarul public sesizat are obligaţia de a-şi verifica în prealabil competenţa teritorială, iar în cazul în care constată că succesiunea este de competenţa altui notar public, se desesizează.

Competența teritorială a notarului public este determinată de ultimul domiciliu ori ultima reședință obișnuită a defunctului, respectiv, procedura succesorală va fi dezbătută de orice notar public ce își desfășoară activitatea în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu ori reședință obișnuită.

Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte, rămasă definitivă.

În cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menţionate datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului cu menţionarea valorii acestora, precum şi  pasivul succesoral.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale poate fi făcută de oricare dintre succesibili, de către creditorii succesiunii sau ai succesibililor, precum şi de orice altă persoană care justifică un interes legitim.

La cererea persoanelor interesate, se va proceda la inventarierea bunurilor succesorale, în condiţiile prevăzute de lege. Dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere ţine loc şi de cerere de deschidere a acestei proceduri.

În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.

Calitatea de succesibil şi/sau, după caz, titlul de legatar, precum şi numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă, prin testament şi cu martori. Bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau prin orice alt mijloc de probă admis de lege.

În succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii şi ale soţului supravieţuitor, cotele de contribuţie ale acestora la dobândirea bunurilor şi asumarea obligaţiilor se stabilesc prin acordul moştenitorilor consemnat în încheierea finală sau, după caz, în actul de lichidare încheiat în formă autentică.

Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Cu acordul tuturor moştenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală, eliberând un certificat de moştenitor suplimentar.

Intrebări frecvente

Cât durează obținerea unui certificat de moștenitor?

Procedura succesorală nu se încheie, de regulă, la primul termen acordat. În cadrul ei se instrumentează o serie de  acte, semnate de părți în fața notarului public.  Acesta poate solicita, în funcție de detaliile concrete ale cauzei, și alte  documente, în afara celor enumerate mai sus. Ele se pot obține de părți sau  prin intermediul  biroului notarial.  De asemenea, notarul poate dispune  îndeplinirea anumitor  proceduri, din oficiu sau la cererea părților.

Cât costa o succesiune?

Procedura succesorală este o procedură laborioasă, ce necesită numeroase cercetări și operațiuni întreprinse de notarul public personal sau prin delegații săi. Prin urmare, taxarea privind procedura succesorală, va fi realizată în funcție de operațiunile desfășurate, de durata și complexitatea acesteia precum și de valoarea masei succesorale lăsate de defunct. Plecând de la minimul legal impus prin Ordinul Ministrului Justiției, taxele pot varia în funcție de cele arătate.

Pot sa mă prezint singur pentru deshiderea procedurii?

Da. Procedura succesorală se poate deschide chiar și numai de unul dintre moștenitori, urmând ca ceilalți să se prezinte la termenul acordat.

Este necesară o programare?

Pentru deschiderea procedurii succesorale (depunerea actelor) vă puteți prezenta la sediul Societății noastre în timpul programului de lucru, fără a avea nevoie de o programare. Cu toate acestea, pentru a evita așteptarea, vă recomndăm să ne contactați.

Acte necesare:

 • Certificatul de deces al defunctului
 • Acte de identitate ale succesibililor (cei ce urmează a moșteni)
 • Acte de stare civilă din care să rezulte legatura cu defunctul (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț/ hotărâre de divorț, dacp este cazul,  orice alte acte de stare civilă necesare – vă vom informa la primul termen, dacă este cazul)
 • Declarațiile de opțiune succesorală (acceptare/ renunțare) – se pot efectua în cadrul procedurii, în cazul succesibilor aflați în același oraș
 • Testament  – dacî există 
 • 2 martori care să îl fi cunoscut pe defunct de mai mult de 10 ani, să poată să scrie și să aibă acte de identitate valabile
 • Actele de proprietate ale bunurilor care fac parte din masa succesorală – (contract de vanzare, certificat de mostenitor, titlu de proprietate, contract de construire + procesul verbal de predare, contractul de imprumut + dovada achitarii integrale, facturi, certificat de înmatriculare al autovehiculului, extrase de cont  etc.)
 • Încheierea de intabulare, dacă există, în cazul imobilelor
 • Extras de carte funciara pentru informare (pentru imobilele intabulate)
 • Act de concesiune pentru locul de veci + adeverinta cu valoarea locului de veci eliberata de administratia cimitirelor sau de parohie
 • Certificat de atestare fiscală pentru bunurile care fac parte din  masa succesorala
 • Certificat eliberat de anaf pentru defunct, pe baza unei adrese eliberate de Notarul public 
 • Atenție : Cu excepția Dosarelor de succesiune succesive, unde ne interesează ultimul domiciliu al utimului dintre defuncți, avem compență teritorială exclusivă, respectiv ultimul domiciliu al defunctului. Astfel notarul public su sediul în București va putea efectua exclusiv succesiunile defuncților cu ultimul domiciliu în București;
 • Suplimentele la succesiune se vor efectua, preferabil, la același notar care a efectuat succesiunea inițială.