Vânzări

Vânzări

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

Citește mai mult

Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept.

Orice bun poate fi vândut în mod liber, dacă vânzarea nu este interzisă ori limitată prin lege sau prin convenţie ori testament.

Preţul constă într-o sumă de bani. Acesta trebuie să fie serios şi determinat sau cel puţin determinabil.

În lipsă de stipulaţie contrară, cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare sunt în sarcina cumpărătorului.

Dispoziţiile privind obligaţiile vânzătorului se aplică, în mod corespunzător, obligaţiilor înstrăinătorului în cazul oricărui alt contract având ca efect transmiterea unui drept, dacă din reglementările aplicabile acelui contract sau din cele referitoare la obligaţii în general nu rezultă altfel.

Dacă obiectul vânzării îl constituie un bun viitor, cumpărătorul dobândeşte proprietatea în momentul în care bunul s-a realizat. În privinţa construcţiilor, sunt aplicabile dispoziţiile corespunzătoare în materie de carte funciară.

În cazul vânzării unor bunuri dintr-un gen limitat care nu există la data încheierii contractului, cumpărătorul dobândeşte proprietatea la momentul individualizării de către vânzător a bunurilor vândute. Atunci când bunul sau, după caz, genul limitat nu se realizează, contractul nu produce niciun efect. Cu toate acestea, dacă nerealizarea este determinată de culpa vânzătorului, el este ţinut să plătească daune-interese.

Vânzarea este anulabilă atunci când preţul este stabilit fără intenţia de a fi plătit.

De asemenea, dacă prin lege nu se prevede altfel, vânzarea este anulabilă când preţul este într-atât de disproporţionat faţă de valoarea bunului, încât este evident că părţile nu au dorit să consimtă la o vânzare.

Intrebări frecvente

Se poate întocmi un contract de vânzare pe loc?

Din păcate nu. Un astfel de act necesită obținerea anumitor documente care au termen de eliberare mai mare de 1 zi. Durata diferă de la caz la caz. Pentru a afla mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Cât costă?

Autentificarea unui contract de vanzare cumparare se taxează în funcție de caracteristicile imobilului sau a bunului vândut și ținând cont de prețul vânzării. Pentru a putea obține un cost cât mai exact, vă rugăm să ne contactați.

Este necesară o programare pentru depunerea actelor?

În principiu, nu. Cu toate acestea, pentru a evita timpii de așteptare prelungiți, vă sfătuim să ne contactați în prealabil.

Acte necesare- Atenție – actele sunt enumerate cu titlu informativ, ele pot să difere în funcție de speța concretă:

 

 • Actele de identitate ale părților
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • Dacă una dintre părți este persoană juridică: Hotarare AGA cuprinzând acordul asociatilor cu privire la înstrăinarea/ dobândirea/ partajarea bunului, împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății, certificatul de inregistrare a societatii la Registrul Comertului, certificat constatator recent, certificat de atestare fiscală al persoanei juridice; Atenție: pentru orice alte entități se vor avea în vedere actele similare celor enumerate mai sus (ne referim aici la Entitățile non profit, orice altă formă de asociere, în măsura în care dobândește personalitate juridică și/drepturi distincte).
 • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare
 • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se înstrăinează
 • Extras de carte funciară pentru autentificare – se obtine prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii
 • Certificat de performanță energetică, emis de un auditor energetic atestat, pentru imobilele ce depăsesc 50 mp
 • În cazul apartamentelor – adeverință de la asociația de proprietari care să arate ca nu exista datorii- semnată de președinte și administrator
 • Polița de asigurare obligatorie a locuinței (opțional)
 • Ultima factură și chitanta pentru plata utilităților imobilului
 • Certificat de urbanism, dacă este cazul
 • Dovada existenței creanței, pentru actele de dare în plată
 • Certificat medico legal, dacă este cazul.
 • Expertiză cu privire la valoarea bunului, dacă este cazul.
 • Acte de stare civilă, dacă este cazul.
 • Hotărârea de divorț, dacă este cazul.