Acte autentice

Acte autentice

Autentificarea înscrisurilor este una din procedurile de bază în cadrul activității notariale.

Autentificarea este o procedură prevazută de legiuitor în vederea protejării intereselor parților și garantării sigurantei circuitului civil.

Citește mai mult

Înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii.

Totodata, Înscrisul autentificat de Notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa înscrisului original poate constitui titlu executoriu duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva Notarului public.

Avand in vedere siguranta sporită pe care aceasta procedura o confera circuitului civil, este firesc ca aceasta sa presupună rigori suplimentare.

Procedura autentificarii se face face cu respectarea următoarei proceduri:

a) stabilirea identităţii părţilor ;

b) exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinutul actului;

c) semnătura acestora şi data înscrisului,

Majoritatea actelor pot fi supuse procedurii autentificării, însă, exisă și anumite acte pentru care, datorită importanței lor pentru societate, legea presupune obligatoriu autentificarea, cum ar fi: Actele translative ale dreptului de prorietate asupra imobilelor (vanzari, donatii, acte de renta viagera, intretinere,etc), acte de garantie imobiliară( ipotecă ), ș.a.

Chiar și în cazul actelor pentru care autentificarea nu este obligatorie, este de analizat de la caz la caz, posibilitatea existenței avantajelor autentificării. Unul din principalele avantaje îl observăm în privința executării (fie ca vorbim de executare de bună voie sau de cea silită, cu particularitățile fiecareia dintre aceste proceduri) actului autentic în comparație cu cel sub semnatură privată. Cel mai la îndemană exemplu în acest sens ar fi avantajele întocmirii unui Testament autentic, cu toate că, poate fi perfect valabil un Testament olograf.

Pentru mai multe informatii, nu ezitati să ne contactati.

 

Important

 • Actele autentice notariale se întocmesc într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public.
 • Exemplarul original al înscrisului autentificat, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acest înscris, se semnează în faţa notarului public de către părţi sau de către reprezentanţii lor şi, după caz, de cei chemaţi a încuviinţa actele pe care părţile le întocmesc, de martorii-asistenţi, atunci când este cerută prezenţa lor, şi, după caz, de cel care a redactat înscrisul, în condiţiile prezentei legi.
 • La autentificare partea/partile sunt obligate sa prezinte notarului public documentul de identitate precum si orice alte documente solicitate in original;
 • Documentele pot fi cerute, în original, de mai multe ori, în cadrul procedurii, în funcție de particularitățile speței;
 • Conform legislației în vigoare, cetățenii români cu domiciliul în România se pot identifica doar cu Buletin/ Carte de identitate/ Carte de identitate provizorie emisă de autoritatile romane. Nu se pot utiliza  pentru identificare în fața Notarului Public, nici Pașaportul și nici Permisul de conducere;
 • Cetățenii Europeni se pot identifica cu Cartea de identitate emisă de autoritatile competente de pe teritoriul Statului european emitent pe teritoriul căruia își au domiciliul;
 • Cetățenii străini cu domiciliul în afara Uniunii Eurpene se vor identifica cu Pasaport valabil având, dupa caz, viza de ședere aflată în termen de valabilitate;
 • Cetatenii straini rezidenti se vor identifica cu Permisul de ședere, valabil;
 • În cadrul procedurii autentificării, Notarul public este obligat sa ia consimțământul părții/părților, în limba cunoscută de aceasta/acestea. Daca limba vorbită de parte nu este limba română sau o alta limbă cunoscută personal de Notarul public (limbă maternă/ pentru care deține autorizație de traducător), se va apela obligatoriu la interpretare, prin serviciile unui traducător autorizat;
 • În cadrul procedurii autentificării, părții/părților li se va cere ca, ulterior citirii, să semneze actul solicitat. Pentru cetățenii neștiutori de carte, sau care, din diferite alte motive, nu pot sa semneze, există o procedură specială, cu doi martori.
 • Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.