Carte funciară

Carte funciară

Cartea funciară este acel registru oficial care descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri.

Pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.

Citește mai mult

Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, care după înscrierea în cartea funciară nu mai poate să fie modificat decât cu respectarea regulilor de carte funciară.

Biroul notarial „Concordia” vă oferă servicii de înscriere și cercetare a Cărții Funciare, obținere de copii din arhivă Cărtii Funciare precum și consultații în materie, asigurandu-vă în acest domeniu servicii promte și profesionale, prin intermediul delegaților biroului notarial și al expertilor colaboratori externi în domeniu.

Aceeaşi carte funciară nu poate cuprinde decât un singur imobil.

Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară decât dacă se află în coproprietate pe cote-părţi ori în devălmăşie.

Orice persoană poate cerceta orice carte funciară, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoştinţă de existenţa vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Pentru asigurarea sigurantei actelor juridice intocmite, notarul public verifică registrele de Carte Funciară în prealabil. De asemenea, odată cu autentificarea actelor de dispoziție asupra bunurilor imobile, notarul are obligația de a înainta acest document Oficiului de Carte Funciara competent. La cerere se pot efectua prin intermediul biroului notarial orice alte operațiuni în registrele de Carte Funciară.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați.