Copii legalizate

Copii legalizate

Notarul public eliberează copii legalizate numai de pe înscrisurile originale prezentate de părţi, astfel cum au fost emise în starea lor iniţială, după confruntarea copiei cu originalul.

Citește mai mult

Copiile legalizate din arhiva biroului notarial de pe actele emise de notarul public se eliberează numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi celor care justifică un drept sau un interes legitim. Fotocopierea se face de pe originalul din arhivă, cu toate menţiunile şi modificările aduse originalului până la data eliberării copiei legalizate. Copiile certificate/legalizate eliberate din arhivele notariale sunt valabile 6 luni.

În vederea legalizării copiei unui înscris original întocmit într-o altă limbă decât cea română, acel înscris va fi tradus în limba română de un traducător şi interpret autorizat. Copia legalizată de pe înscrisul original, însoţită de traducerea în limba română, va fi eliberată părţii în numărul de exemplare solicitat. Un exemplar din acestea se păstrează în arhiva notarului.

În cazul legalizării copiei de pe acte de identitate sau titluri de călătorie, în încheierea de legalizare se va menţiona scopul în care urmează a fi folosită copia.

Se pot legaliza copii atât de pe un înscris original în întregime, cât şi de pe părţi determinate ale acestuia, cu condiţia să nu se denatureze înţelesul integral al înscrisului.

Pe copie, înainte de a se reda conţinutul actului, se va menţiona „EXTRAS“, iar în încheierea de legalizare a acesteia se va face menţiunea corespunzătoare.

În cererea pentru legalizarea copiei se va identifica înscrisul, precizându-se numărul de exemplare cerut de parte. Un exemplar al copiei legalizate se va reţine la dosar.

În cazul în care confruntarea copiei cu originalul înscrisului cere o pregătire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntării efectuate de către un expert desemnat de notar, potrivit legii. În acest caz, încheierea este semnată şi de expert.

Atenție! Nu se pot legaliza:

  • Un înscris care este o copie simplă sau o copie legalizată
  • Un înscris care este deja o copie certificată
  • Copii de pe încheieri/ hotărâri/ sentințe/ decizii eliberate de Instanță- acestea se vor legaliza la organul emitent
  • Înscrisurile care prezintă modificări, ștersături, adăugiri

Intrebări Frecvente

Cat mă costa legalizarea unei copii de pe un act?

Costul unei copii legalizate este de 10+tva lei per pagină scrisă. Pentru exemplare multiple sau paginatie multiplă se pot aplica reduceri.

Copiile legalizate se realizează pe loc sau am nevoie de o programare?

Anumite copii legalizate ( în special cele de pe actele autentice întocmite de catre un alt notar public) pot fi efectuate după verificarea actului în arhiva notarului semnatar, sau în registrele speciale notariale. Acesata procedură poate dura corespunzător cu durata primirii răspunsului pentru verificarea Arhivei.