Declarații

Declarații

Pentru asigurarea stabilității circuitului juridic al bunurilor, pentru protecția persoanelor sau a bunurilor acestora, în scopul facilitarii accesului la justiție, pentru egalitatea de sanse, în probleme administrative, birocratice sau în numeroase alte situații din viața de zi cu zi, legislația specială solicită 

întocmirea de către persoanele interesate a unor declarații autentice (date în fata notarului public). 

Declarațiile date în fața notarului public, prin asumarea propriei răspunderi, pot fi realizate în măsura în care acestea nu privesc fapte, întâmplari sau situații contrare legii și bunelor moravuri și au forta probantă a actelor autentice.

Declarațiile sunt date în concordanță cu legislația specială și sub imperiul sanctiunilor prevăzute de art. 326 Cod Penal.

Pentru autentificarea declarațiilor, notarul public poate solicita declarantului acte doveditoare pentru cele declarate de acesta.

Intrebări Frecvente

Cat dureaza intocmirea unei declaratii?

În general astfel de documente se pot realizea în cursul aceleiași zile în care vă prezentați la birou și solicitați îndeplinirea procedurii. Cu toate acestea, deoarece programul poate să difere în funcție de diverși factori, vă rugăm să ne contactați în prealabil, pentru a evita un timp de așteptare îndelungat.

Cat ma va costa intocmirea unui astfel de act?

Costurile întocmirii unui astfel de document pot varia în funcție de complexitatea acestuia și de necesitatea adaptarii sau modificării documentului prezentat pentru a fi în concordanță cu prevederile legii și bunelor moravuri. Pentru a afla un cost exact, vă rugăm să ne contactați sau să accesați pagina noastră on-line referitoare la costuri.

Tipuri de declaratii și acte necesare

Declarații plecare minor
 • Act de identitate declarant
 • Certificat de naștere minor
 • Certificat de casatorie
 • Certificat/hotărâre de divorț părinți
 • Act de identitate insoțitor
 • Este necesar să se cunoască destinația și ruta deplasării precum și unde va locui minorul în străinătate.
Declarație primire rest de preț/sultă/contravaloare
 • Act de identitate declarant
 • Actul in baza căruia se datora suma și dovada achitării sumei
Declarații în procedura succesorală
 • Act de identitate declarant
 • Certificat de deces al autorului moștenirii
 • Acte de stare civilă astfel încat sa dovedescă legătura cu defunctul (Certificat de naștere/căsătorie)
 • Testament (daca este cazul)
Declarații date in procedura divorțului
 • Act de identitate declarant
 • Certificat de căsătorie
 • Certificate de naștere
Declarații în legatura cu un imobil
 • Act de identitate declarant
 • Acte de proprietate / acte care dovedesc dreptul de a folosi bunul
 • Încheierea de intabulare a imobilului
 • Extras informativ de carte funciară cât mai recent, dacă este cazul
 • Certificat fiscal, dacă este cazul
Declarații acord construire pe limita proprietății
 • Act de identitate declarant
 • Acte de proprietate / acte care dovedesc dreptul de a folosi bunul + vecinătatea
 • Încheierea de intabulare a imobilului
 • Extras informativ de carte funciară cât mai recent, dacă este cazul
 • Certificat fiscal, dacă este cazul
Declarații notorietate
 • Act de identitate declarant
 • Actele de stare civilă ale persoanei pentru care se întocmește declarația
 • Acte în dovedirea celor declarate
Declarații luare in spațiu
 • Act de identitate declarant
 • Acte de proprietate
 • Încheiere intabulare imobil
 • Certificat fiscal si/sau extras informativ de carte funciară, dacă este cazul
Invitații pentru cetățeni străini
 • Act de identitate declarant
 • Datele de identificare a celor invitați
 • Dovada faptului că poate asigura locuintă celui invitat (act de proprietate, contract de comodat/închiriere)
 • Atenție – persoana care face invitația trebuie să cunoască limba română. În cazul în care aceasta nu cunoaște limba română, Biroul Notarial poate apela la serviciile unui interpret autorizat, contra cost:
Radiere ipotecă din Cartea Funciara
 • Act de identitate declarant
 • Actele de proprietate
 • Încheierea de intabulare
 • Contractul de ipotecă
 • Împuternicirea persoanei abilitate să semneze actul în calitate de Reprezentant al instituției de credit
 • Actele de identitate ale reprezentantului instituției de credit
 • Extras informativ de Carte Funciara
 • Documentul emis de unitatea creditoare din care să rezulte achitarea integrală a creditului ipotecar
Revocarea unui act (procură, testament)
 • Act de identitate declarant
 • Actul care se revocă
Renunțare la uzufruct/uz/abitație
 • Act de identitate declarant
 • Actul prin care s-a constituit / rezervat dreptul de uzufruct
 • Încheierea de inscriere a uzufructului în Cartea Funciara
 • Certificat fiscal de la Administrația Financiară
 • Extras informativ (Cartea Funciara)- se va obține de către Biroul Notarial
Declarații vizând deținerea calității de asociat și administrator
 • Act de identitate declarant
 • Dovada rezervării denumirii firmei dacă societatea este în curs de constituire
 • Certificatul de înregistrare a societății, dacă este o societate deja constituire
Declarații nesuprapunere sediu social
 • Act de identitate declarant 
 • Actul de proprietate
 • Contract de comodat/contract de inchiriere sau alt act in baza căruia s-a stabilit sediul social la o anumita adresă
 • Actele societății – certificatul de inregistrare (CUI) și certificat constatator (dacă există) sau dovada rezervării denumirii firmei (pentru societăți incă neconstituite)
 • Certificat constatator recent de la Registrul comerțului; în cazul în care nu dețineți acest document, el se poate obține on-line, de către Biroul Notarial, contra cost.
Declarații beneficiar real
 • Act de identitate declarant: administratorul în cazul Societăților/ persoana împuternicită prin Hotărârea Consiliului Director în cazul Asociațiilor și Fundațiilor/ titularul în cazul Fiduciei / persoana împuternicită să înființeze Asociația/Fundația -în cazul în care aceste entități sunt în curs de constituire
 • Hotărârea Cosiliului Director- doar în cazul Asociațiilor și Fundațiilor – trebuie să conțină datele beneficiarilor reali+împuternicirea persoanei care va face declarația  
 • Act constitutiv și/sau Statut, unde este cazul/actul de consituire a Fiduciei
 • Certificat constatator de la RECOM – în cazul societăților- se poate scoate on-line de către Biroul Notarial.